Vedtægter for Frederiksværk skytteforening

 § 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold.

Foreningens navn er Frederiksværk skytteforening, med hjemsted i Halsnæs kommune. Skytteforeningen er medlem af DGI Nordsjælland og Sjællands Skytteforbund.                                                    

 § 2 Formål.

Foreningens formål er ved skydeidræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige idrætsforeningsarbejde i Halsnæs kommune og derigennem styrke den folkelige oplysning.  

Derudover skal foreningen skabe/fastholde udfordring, fællesskab og sundhed i foreningen.

 § 3 Optagelseskriterier.

Som medlem kan optages enhver person, der vil acceptere og rette sig efter foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan udstikke retningslinier for medlemsoptagelse.

§ 4 Ekskludering.

Medlemmer som:

  • ikke holder sig vedtægterne efterretteligt eller på anden måde modbearbejder foreningens formål og interesser,
  • i grove tilfælde eller gentagende gange overtræder reglerne for omgang med våben mm.,
  • på anden måde bringer foreningens navn eller rygte i miskredit, eller er i kontingentrestance mere end et år, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen.      

Den ekskluderede har ret til at få sin sag for på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen.

1.  Der afholdes generalforsamling mindst en gang om året, normalt i begyndelsen af marts. Herom bekendtgøres senest 30 dage før afholdelsen, ved skriftlige opslag i opholdslokaler samt på hjemmesiden.

2.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 20 dage før afholdelsen. Skriftlig beretning samt indkomne forslag offentliggøres senest 10 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden og ved opslag i foreningens opholdslokaler

3.  På generalforsamlingen aflægger formanden mundtlig beretning for bestyrelsen, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år.

4.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punktér:

     a.  Valg af dirigent.

     b.  Aflæggelse af mundtlig beretning ved formanden.

     c.  Fremlæggelse af regnskab ved kassereren til godkendelse.

     d.. Forlæggelse af budget.

     e.  Fastlæggelse af kontingent.

     f.   Behandling af indkomne forslag.

     g    Valg til bestyrelse if.§7

     h.   Eventuelt.

5.  Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, og afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, dog skal skriftlig afstemning finde sted hvis blot et medlem forlanger det.

6.  Hvis der til valg af formand eller kasserer er mere end 2 kandidater, skal den der vælges have mere end 50% af stemmerne. Såfremt ingen af kandidaterne opnår det krævede antal stemmer, foretages ny afstemning mellem de to kandidater der havde opnået flest stemmer.

7.  Stemmeret har de, som på generalforsamlingen er fyldt mindst 15 år. Medlemmer under 15 år kan ved fremmøde være repræsenteret som stemmeberettiget ved forældre/værge. Valgbare er alle medlemmer der er myndige. Stemmeret bortfalder ved kontingentrestance.

8.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og er foreningens højeste myndighed.

9.  Der kræves til ændring af og tilføjelse til disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for forslaget.

§ 6 Medlemmerne

Foreningen har 3 slags medlemmer. Aktive medlemmer, passive medlemmer samt æresmedlemmer.

  1. Aktive og æresmedlemmer har adgang til foreningens idrætsaktiviteter
  2. Passive medlemmer har ikke adgang til foreningens idrætsaktiviteter og har ikke stemmeret, men taleret til, generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsætter kontingent for passive medlemmer. Et passivt medlem kan ikke have våben registreret i det fælles våbenregister.
  3. Æresmedlemmer kan optages af en enig bestyrelse og betingelsen for udnævnelsen er et mangeårigt bestyrelses og/eller afdelings/udvalgssarbejde. Et æresmedlem er kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen.

1.  På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på i alt 7 medlemmer.

2.  Formanden vælges for en periode af 2 år, på lige årstal.  Kassereren vælges ligeledes for  2 år på ulige årstal.

3. Pistoludvalgsformanden vælges på ulige år. Riffeludvalgsformanden vælges på lige år. De 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, med henholdsvis 1 medlemmer på lige årstal, og 2 medlem på ulige årstal.

4. Desuden vælges 2 suppleanter, 1 revisorer, 1 revisorsuppleant samt 1 fanebærer for 1 år.

6.  Banenedlæggelse og andre forhold, samt salg af fast ejendom, vedtages af en generalfor samling.

7.  På førstkommende bestyrelsesmøde nedsætter bestyrelsen følgende udvalg:  Riffel/pistolungdom, Riffel og Pistoludvalg. Hvert udvalg består mindst af  3 medlemmer.

8.      Bestyrelsens arbejde udføres på grundlag af foreningens vedtægter, forretningsordner og budget.

9.     Bestyrelsen skal føre beslutningsreferat over generalforsamling og bestyrelsesmøder. Referater offentliggøres på hjemmesiden.                                 

10.    Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg. Bestyrelsen udarbejder kommissorier for de udvalg, den nedsætter.

11.     Bestyrelsen udøver sin myndighed ved bestyrelsesmøder og formanden repræsenterer foreningen udadtil, og fører de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder og andre organisationer samt indgår de nødvendige aftaler, som er godkendt af bestyrelsen.. Formanden kan uddelegere sin repræsentation til bestyrelsesmedlemmer efter behov.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30% af medlemmerne skriftligt forlanger det,  med angivelse af motiveret dagsorden.

2.  Samtlige medlemmer der har forlangt den ekstraordinære generalforsamling har mødepligt til denne.

3.  Ekstraordinær generalforsamling varsles som den ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsesmøder

1.  Bestyrelsen samles så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

§10 Hæftelser / Forpligtelser

1.Foreningers medlemmer, bestyrelsesmedlemmer i foreninger samt medlemmer hæfter

ikke personligt for indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter ved dens

 formue.

2. Medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11 Ophævelse af forening

1.  Foreningen kan kun ophæves på en i samme anledning indvarslet generalforsamling, og da kun hvis mindst 3/4 af foreningsmedlemmerne stemmer herfor.  Såfremt ophævelse vedtages, skal foreningens fane og præmier afleveres til Frederiksværk museum. Alle øvrige ejendele afleveres til DDS-Nordsjælland..

§ 12 Våbentilladelser.

1.  Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens  bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om  fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter  bestyrelsens skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være  indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 13 Tegning

  1. Bestyrelsen tegnes ved underskrift af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem.

  2. Bestyrelsen kan meddele prokura

§ 14 Associeret med Frederiksværk Bueskytteforening

1. Associeringsaftale med Frederiksværks Bueskytteforening indgået d. 9/3 2010 er gældende fra samme dato og kan kun ændres ved flertal ved begge foreningers generalforsamling.

§ 15 Ikrafttrædelse.

Disse vedtægter træder i kraft straks.  Tidligere love er trådt ud af kraft.

 Vedtaget på generalforsamlingen d. 14/3 - 2002

Vedtaget på generalforsamling d.11/3 2008

Vedtaget på generalforsamling d.10/3 2009

Vedtaget på generalforsamling d. 9/3 2010